confessions

muhalif kimligi

Gökbudak - Toktamış yazar

  1. toplam giri 107
  2. takipçi 3
  3. puan 2214

saç dökülmesi

muhalif kimligi
Son günlerde artan durum. Beni birazcık çıldırtıyor. Tokamı her saçımdan çıkardığımda elimde bir tutam saç görünce kan beynime sıçrıyor. Eskiden böyle olmazdı. Ben birde saçımı rengarenk yapınca nasıl dökülecek onu merak ediyorum.

Kötüdür efendim, kötü!
4

türkçe rap

muhalif kimligi
Popüler olan kim varsa çöp. Aklınıza kim geliyorsa, kim milyonlar izleniyor ise. Autotune denilen laneti Türkçe rape bulaştıran sayesinde şu an kimse adam akıllı parça dinleyemiyor. Protest rap dışında kaç kişi düzgün parça çıkarıyor şu an? İç yüzünü görünce gerçek rapi dinlersiniz.

K"st, s.s.s, Mehmet toksoy, liarza vs.

cem uzan

muhalif kimligi
Tekrardan Türkiyeye döneceği haberleri dolaşıyor. Olur mu? Olur. Neden olduğu ise belli olmaz. Muhalefetin oylarını parçalamak için mi yoksa gerçekten başkan olmak için mi gelecek? Hapis cezası ne olacak?

dünya sözlük

muhalif kimligi
İlk sözlük maceram 2011 yılında başladı, 8 sene olmuş. 8 senedir onlarca sözlük geldi geçti. Kimisi tekrar açıldı vs. Ama hiçbir sözlük, kendi yazarları tarafından başka sözlüklerde bu kadar kötülenmedi.

Bu kadar eleştiri varsa, birazcık yenileyin zihniyetinizi.

makber

muhalif kimligi
Şair-i Azam Abdülhak Hamid Tarhanın eşinin (Fatma hanım) ölümü üzerine kaleme alınmıştır.

Eyvâh! .. Ne yer, ne yâr kaldı,
Gönlüm dolu âh ü zâr kaldı.
Şimdi buradaydı gitti elden,
Gitti ebede gelip ezelden.

Ben gittim o hâksâr kaldı,
Bir kûşede târumâr kaldı.
Bâkî o, enîs–i dilden eyvâh!
Beyrût'ta bir mezâr kaldı.

……
Çık Fâtıma, lâhdden kıyâm et,
Yâdımdaki hâlime devâm et!
Ketmetme bu râzı, söyle bir söz,
Ben isterim âh öyle bir söz! ..

Güller gibi meyl-i ibtisâm et,
Dağ-ı dile çâre bul, merâm et! ..
Bir tatlı bakışla, bir gülüşle
Eyyâm-ı hayâtımı tamâm et! ..
……

Yâ Rab, öleyim mi neyleyim ben? ..
Ayrı yaşayım mı sevdiğimden? ..
Verdin bana böyle bir mûsibet,
Ettin beni düşmen-i muhabbet.

Ya bir kulu sevmiyor musun sen? ..
Ya böyle bir ölüm değil mi erken? ..
Hiç bulmamak üzre gâib ettim,
Mecnun gibi ben onu severken.

……
Her yer karanlık pür-nûr o mevkî? ..
Mağrib mi yoksa makber mi yâ Râb!
Yâ hâbgâh-ı dilber mi yâ Râb,
Rüyâ değil bu ayniyle vakî.

Kabrin çiçekten bir türbe olmuş,
Dönmüş o türbe bir haclegâhe,
Bir haclegâhe dönmüşse türben
Aç koynunu aç maşukânım ben.
……

Sen öldün, ölüm güzel demektir,
Ölsem yaraşır gamınla her gün.

bir vaize bir mevize

muhalif kimligi
Ey beşer çehreli hayvan, heyhat,
İlm ü irfan iledir zevk-l hayât.
Onu hiç kullanamazsan nâdân,
Neye vermiş sana nutku Yezdan?
Yoksa zâtınca hayâtın hükmü,
Ne olur bizce O Zât'ın hükmü?
Neye geldin bu cihâna, söyle?
Düşünüp durmak için mi böyle?
Kimseye fâiden olmaz şunda.
Ya niçin mâiden olsun bunda?
Maksadın görmedeyim azm-i cinân,
Ya niçin eylemedin terk-i cihan?
Âhirette arıyorsun her ân,
Burada yok mu sanırsın Rahman?
Nef'-i ukbâyı edersin tafdîl,
Buna mâni' mi teâvün, tahsil?
Kisb-i dünyâya bulursun tezyîf,
Sana emr eyledi mi şer'-i şerîf?
Vatan ü milleti bilmem dersin,
Ya niçin kendine âdem dersin?
Halk için hubb-i vatan îmândan,
Sence şer'î mi değil hubb-i vatan?
Neye dersin, o diğer ma'nâdır,
Yâni mazmûn-i vatan ukbâdır?
Çünkü hep cennete gönlün meyyâl,
Ne İçin gaile-î ehl ü iyâl?
Vatani zahiri sevmezsin sen,
Ne demek hubb-ı mahall ü mesken?
Görürüm hâl ile kaalin medhûl,
Sence ahkâm-ı şerîat mechûl.
Sun'unu eylemiyorsun teslîm,
Bu mudur sence Huda'ya tâ'zîm?
İyi halk ettiği şey ukbâda,
Böyle va'z etmedesin efrada.
Bize hep kahrını ettin izhâr,
Bu mudur rahmet-i Hakk'ı ikrar?
İyiden hâlî ise rûy-i zemîn,
Nasıl ettin iyi şey'i tahmin?
Görmesen fark edemezdin kendin,
Onu dünyâda görüp öğrendin.
Öteden gelmediğin pek derkâr.
Ki bunu eyleyemezsin inkâr.
İnanır sözlerine mağbûnlar;
Hakk'a bühtan mı değildir bunlar?
Bir nefes tevbe kılıp abd-i hazîn,
Bunca isyanı ede afva karîn.
İyi fark etmez isek nîk ü bedi.
Bize eyler mi azâb-î ebedî?
Sözlerin hep o azaba dâir,
Anladık kahr eder, Allah kadir.
Sözü yok onda olan gufranın.
Yok mudur mağfireti Rahman'ın?
Azıcık ma'deletinden bahs et,
Lûtf ile merhametinden bahs et.
Olamaz, sen ne kadar haykırsan,
İntikam alması Hakk'ın kuldan.
Aldırır, gelmek için hak yerine,
Birinin sârim dîğer birine.
Bil ki Hallâk-ı Cihan rahmandır,
Her ne halk etmiş ise ihsandır.
Cümle âsârı güzeldir, hoştur;
Âleme boş dediğin pek boştur.
Yalınız âbid olaydı inşân.
Görülür müydü cihanda ümran?
Dediğin yolda gideydi her bâr,
Bulunur muydu bugünkü âsâr?
Âdem etmezse bina vü i'mâr.
Sen ne kâşane bulursun, ne mezar.
Bunda har şey'i desem şayandır.
Yaradan Hakk'sa, yapan İnsandır.
Medeniyyet ne, diyorsun, bilmem;
Medeniyyet yaşamaktır, sersem!
Hazret-î Âdem'i fikr et bârî,
Serde var mıydı anın destan?
Acebâ var mı imiş herkese sor,
Hazret-î Nûh zamanında vapor?
O zaman posteki, yaprak giyerek,
Meyve yoksa mazı, buğday yiyerek;
Galibâ olmadığından çok taş,
Ederek dâim ağaçlarla savaş;
Toprak altında bütün meskenler,
Kılarak tekne ve sallarla sefer;
Cezbe-yî cerbezenin müncezibi.
Senden örnekler alan zümre gibi,
Ba'zı âdetleri ya'nî görenek
Nev'-i hayvandan alıp öğrenerek,
Bunda imrâr-ı dem eylerler idi;
Sonunu onlara kim söyler idi?
Bir terakkî ile gitmiş her şey;
Ya'ni her âdet ü her söz, her re'y.
Sonra bulmuş bu kemâli âlem,
Eser-î kudret-i nev'-î âdem.
Kim çıkarmış yer içinden ma'den?
Neler olmuş, bak, o ma'denlerden!
Olamazdı dese bir ehl-i vukuf,
Volkan olmazsa maâdin mekşûf.
Meselâ saikalar Rahmân'ın,
Çâre-yî defi fakat inşânın.
Siper-î saika, seyyâle-i berk,
Hem de keştî-yi havaî bî-fark.
Mahv ü îcâd, eser-î Azze ve Celi.
Şübhe yoktur, gelir emriyle ecel.
Ya, demir yollara var mı diyecek?
Götürür şark ile garba yiyecek.
Gerçi Kudret'ten eder istimdâd,
Kılmış insan dahi çok şey îcâd.
Bunlar etseydi de mâzîde zuhur,
Kayb olup sonra olaydı mezkûr,
işitince ya inanmazdık biz,
Ya onun hepnlnn dardık mu'riz!
Bunların cümlesi el'ân meşhûd,
Cümlesi tecrübelerden mevcûd.
Eser-î gayret-i âdemdir hep
Servet ü rahat ü ikbâle sebeb.
Sen de İslâm'a dilersen hizmet,
Sa'y ile gayret ü ikdam öğret.
Halka bildirme bu dünyâyı kerih,
İlm ile ma'rifet eyle tenbîh.
Sence matlûb değilse rahat,
Bize çektirme azâb ü zahmet.
Düşünüp ömrümüzün gayetini
Nefsinin istememek râhatini,
Vatan ü milleti kılmak nisyân,
Kendi beytinde bulunmak mihmân,
Hep ibâdetle geçip rûz ü şebi,
Yine de gayrıdan olmak talebi;
Sence meşru' ise bunlar, pek şâz,
Edemez kimse bu emri infaz!

kürs-i istiğrak

muhalif kimligi
Kenâr-ı bahrde hoş bir mahaldir, nâzır-ı âlem,
Tahaccür eylemiş bir mevcdir; üstünde bir âdem,
Hayâlettir, oturmuş, fikr ile meşguldür her dem;
Giyinmiştir beyaz amma, bakarsın arz eder mâtem,
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem...

Bu tenha yerleri gördün mü sen zannetme hâlîdir,
Hayâlâtımla meskûndur, bu yerler pür meâlîdir,
Muhât-ı aczdir hem lâ-tenâhî birle mâlîdir;
Bu mevkidir yerim sahilde bir kürsî-i âlîdir.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem...

Sükûnetle kuşanmış hây u hûy-i şehri gûş eyle,
Sehâb-ı hande-rîz ü berk-ı yekser-kahrı gûş eyle,
Ağaçlardan çıkan efkârı seyret, nehri gûş eyle;
Bu vahşetgâhda sen gel benimle dehri gûş eyle.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem...

Düşün ol zâtı kim emriyle zâtından ıyân olmuş,
Vücûd-ı sermedîsinden zemîn ü âsmân olmuş,
Düşün deryâyı, her bir katre mevc-i bî-kerân olmuş,
Hafâyâ-yı ilâhîdir ki yekdil, yekzebân olmuş.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem...

Odur hîçî-i mâzî lücce-i sürh-i meşiyyette,
Bu târîkî-i müstakbel kebûd-ı sermediyyette,
Durur bir kibriyâ-yı bî-nihâyet nûr u zulmette,
Beraber cümle mevcûdât ü eşyâ hep muhabbette.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem...

Eder yekdiğerin takbîl dâim zühre vü zerre,
Yürür bir yolda murg u mâhî vü mehtâb ü şebperre,
Otur şu minber-i deryâ-muhât-ı senge bir kerre,
Hemen allah'ı gör şâmil semâdan bahr ile berre.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem...

Yürür her burc bin asr-ı mücessemdir, mümâsildir,
Zılâle sûretâ, zannetme lâkin cism-i zâildir,
Bu hey'et zîr ü bâlâ mercî-i aslîye mâildir,
Giderler şâd ü handân cümlesi bir feyze nâildir.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem...

Döner vâdide dûr a dûr bir ses, rûdlar çağlar,
Çemen mâî, koyunlar penbe, rengârenktir dağlar,
Şafaktan, bahrdan etmekte cem-i sîm ü zer bağlar.
Bu şenlikte benim gönlümdür ancak varsa bir ağlar.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar, etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem...

İner sisler içinde bir küçük kız kûhdan tenhâ,
Doğarken necm-i bî-hâb-ı seher peyda vü nâ-peydâ,
Geçer peyk-i sabâ dûşunda aks-i cûşiş-i deryâ,
Ceres yâd-ı vatanla dilde eyler derdimi ihyâ.
Bulutlar, dalgalar, yıldızlar etrafımda hep mahrem;
Ağaçlar, cûylar, kuşlar, çiçekler dâimâ hurrem...

ovh

muhalif kimligi
980 gbit/s koruma verdiğini iddia eden dünya çapında hizmet veren şirket. ancak, 980 gbit/s korumalarına 500 gücü ile 125 k user çıkartıyorum, yani koruma olayları tamamen yalan. Niye böyle bir yalan söyleme gereği duyduklarını merak ediyorum.

altıncı his

muhalif kimligi
Kopuk şekilde yaşadığım hissimdir kendisi. Bazen olabilecek şeyi aylar öncesinden, bire bir tarif edip aynısını yaşarken bazen hiçbir şekilde mesaj bile atmıyor. Bana yalan söylenilmesi, mesaj atarken hissedilen en ufak duygu kırıntılarını bile hissettiğim oluyordu.

altay sözlük yazarlarının söylemek istedikleri

muhalif kimligi
9. ayın ortaları, 14-15. günleri. Beni, benim olmadığım bir ortamda, isim olarak olmasada karalayan biri vardı. Karalamak demeyelim de, laf söylemek diyelim. Lamer, bir şey bilmiyor tarzı. Yaptığım icraatleri saysam burdan aya yol olur. Bakanlıklara verdiğimiz hizmetler, korumalar... Neyse, bu kişi için yap yapacağını, korumanı sağla dedim içimden. Kendisi yapmış zaten. (koruma yaptık dedi kendi ağzıyla) Denedim, hiçbir şey yapamamış. Sağa sola para harcayarak bana laf eden kişiyi güzel şekilde oturttuğum için mutluyum. Kahkahalar atıyorum.

2 saniyelik, 10 gücünde bir user çıkışına dayanamadı. Peki kanka peki. Rica ediyorum, daha gelipde bir şey deme. Rezil oluyorsun,

*

call of duty mobile

muhalif kimligi
Pubg Mobile'a göre daha çok beğendim mobile oyun. Biraz optimizasyon sonrası hiç bir problem olmadan akıcı bir oyun olacağını düşünüyorum. Şu anlık tek sıkıntısı oyuncudur. Aktif oyuncu olması oyunu Pubg'den daha iyi hale getirecektir.

altay sözlük

muhalif kimligi
Yollanılan mesajları görüp geri dönüş yapmamak, sözlükle ilişkiyi kesmek, ve onlarca sebep. Bitmiştir. Ölüdür, sadece gömülmedi. Bozulmasın diye buzlukta tutuluyor. Ve bunda yöneticilerin payı yüksek.

Keşke diyorum, yazarları ciddiye alsaydınız.
1

altay sözlük yazarlarının söylemek istedikleri

muhalif kimligi
Zamanında severek yazarlık yaptığım sözlüğe laf edildiğini gördüm yine (bir sözlüğün sahibi hemde). Ve yine aynı sözlük. Küçük bir tepki vereceğim.

Nar sözlük açıldığı günden itibaren günde 346 entry girmiş istatistiklere göre. (1 yıl 11 ay 25 gün)

Kirve sözlük açıldığı günden itibaren günde 1.969 entry girmiş istatistiklere göre. (4 ay)

Bu çok sevgili nar sözlük, ben kirve sözlükte yazar iken durduk yere siz bize reklam attınız, reklamcılar tarzında sataşmaya başladılar. Kirve yönetimi olumlu yaklaşmalarına rağmen bu olay hiç kapanmadı.

Şubat ayında yayın hayatını sonlandıran, Nisanda ise issden çekilen bir sözlük için 6 ay sonra dahi laf söyleyebilecek bir sözlükler, evet.

Öncelikle 6 ay sonrası için girdikleri entry:
altaysozluk.com/foto

Güya her sözlük zaten bu arkadaşlara reklam atıyor, bu arkadaşların binlerce yazarı, mükemmel bir sözlüğü var.

Birde İnci sözlükten bir entry paylaşalım.
altaysozluk.com/foto

İnsanlara reklam atıyor diye olmayan bir şeyi bile aylar sonra hatırlatıp kendini hep haklı gösteren sözlüğün bu yaptığıda reklam iken sesleri çıkmıyor. Bunu yapan kişide yönetici (buranın kağanı)

altaysozluk.com/foto

Şimdi, bu arkadaşlar kendinden katlarca büyük olan sözlüğe iftira atıp kendi yazarlarına acitasyon yapmaları çok güzel.

"sözlüğün yavaş olması bizden dolayı değil script sorunlu" diyen bu arkadaş, sözlük kurulduğunda sözlüğünde yine girilmiyor idi
503 hatası veriyordu hep, Amerika sunucunda. Hep mi aynı scripti kullanıyordunuz? Milleti kandırmayı bırak panpa, kimse gerizekalı değil kanmıyor.

Yapmayın abicim, millete laf ettiğiniz şeyi yapıp rezil duruma düşmeyin.

Edit: boşuna laf hakkı doğmasın şahıslara, kendilerini Allah sanan, bu işlere yıllarını harcamış insanların yorumlarını görmeyip üstünlük taslayanlara yorum hakkı vermeye gerek yok. Kullandıkları hostingi kim bilir kaç yüz kişi kullanıyor, en fazla alacağı hosting fiyatı aylık 7 dolar olan adamlara benim paylaşımsız sunucuma (aylık fiyatı 200 euro) sözlüğü geçirelim, kasma kalmaz dediğimde cevap bile vermediler. O kadar kendilerinden eminler madem, v2 gelsin görüşürüz.

altay sözlük yazarlarının söylemek istedikleri

muhalif kimligi
Sözlük ortamları çöp olmaya başladı. Bakıyorumda eskisi gibi sözlükçü ruhu hiçbir yerde yok. Var olan sözlüklere bakıyorum, sahipleri bırakıp gitmiş ya da ilgilenmiyor, hepsi bıkmış bu ruhtan. Çünkü "yıllarca yazarlık yaptık, şimdi sıra sizde aha sözlük, aha entry yazma yeri" mantığında şu an. Bunu gerek yaşın ilerlemesi, gerek yıllarca sözlük yazarlığı yapıp artık bıkkınlık gelmesinden dolayı yaptıklarını düşünüyorum. Umarım iyimser yaklaşıyorumdur.

Bazen bakıyorum, 5 yılı deviren sözlük hayatımda ne sözlükler geldi geçti diye. Gelen geçen sözlüklerin hiçbiri bu kadar yüzsüz olmamıştı. Hepsinin kendi içinde kalitesi vardı. Diğer sözlüklere gidip "eeğeğeğe reklam eğeğeğ" tarzı şeyler hiç olmamıştı. Birde 2 yıla bakıyorum, bakmaz olaydım. Diğer sözlüklere iftira atıp, oradaki adminlere sallayıp insanları kötüleyip yazar çekmeye çalışan mı dersin? Yoksa bir yerin yazarlarını çalmak için saldıran mı dersin. "klon" damgası kadar saçma bir şey bu. Altayada klon demişlerdi mesela, daha önce Türkçü sözlük var mı diye bakıyorum, 9 yıl önce kısa bir süre ayakta kalan bir sözlük dışında yok. 9 yılın ardından ölmüş bir şeyi canlandıran bir sözlük "klon" peki, şu anki sözlüklere bakıyorum birde X sözlük, ekşi sözlüğün birebir kopyası. Tek farkı tema. X sözlüğün yazarı özgün bir sözlüğe "klon" derken yazdığı klon sözlüğe "özgün" diyor.

Peki gerçek sözlükçülük bu mu? Hayır adamım, bu değil. Lütfen kendinize gelin, böyle devam ederseniz 2020'yi göremeyeceksiniz bile. Ben yazarları düşünüyorum, yazarların emeklerini.

Yazar burda tüm sözlüklere laf etmektedir, kişisel olaylardan dolayı herhangi bir sözlüğe sallama yoktur, öyle anlayanda anlasın gram umrumda değil

yazbee

muhalif kimligi
Türkiye'nin yerli ve milli sosyal medyası. 2014 yılından beri geliştirme aşamasında olan YazBee, 29 gün önce beta sürümüyle yayınlanmaya başlandı. 29 günlük süreçte 200.000 üyeye emin adımlar ile ilerleniyor.

YazBee.com